Zakres usług

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie prawa karnego, karno - skarbowego, rodzinnego, cywilnego, handlowego, gospodarczego, administracyjnego i innych.

 • Mediacje w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych i gospodarczych
 • Negocjacje
 • Przygotowywanie opinii prawnych

Obsługa prawna przedsiębiorstw - oferta Kancelarii skierowana jest nie tylko do klientów indywidualnych, ale również co do firm. Dotyczy ona kompleksowej obsługi prawnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym:

 • reprezentacji przed sądami i organami państwowymi (w tym w ramach wszczętych i prowadzonych kontroli), także i w sporach z pracownikami,
 • przygotowywanie umów, kontraktów,
 • prowadzenie negocjacji,
 • prowadzenie spraw z zakresu z prawa spółek handlowych i swobody działalności gospodarczej, a także z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Sporządzanie i opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych (m.in. umów przedwstępnych, umów sprzedaży, dzierżawy, darowizny, najmu, użyczenia, świadczenia usług, pożyczki, współpracy, deweloperskiej, zlecenia, o dzieło, itd.).
 • Dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych (m.in. w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, zwłoką, opóźnieniem, odsetkami, karą umowną, odszkodowaniem, zadośćuczynieniem, wypadkami, w tym komunikacyjnymi, błędami w sztuce lekarskiej, naruszeniem dóbr osobistych).
 • Upadłość konsumencka.
 • Reprezentacja w sporach sądowych i pozasądowych, w tym:

- postępowanie we wszelkich sprawach wymienionych wyżej i poniżej

- postępowanie nakazowe

- postępowanie upominawcze

- postępowanie uproszczone

 • Przygotowywanie projektów pism w tym:

- pozew,

- odpowiedź na pozew,

- wniosek,

- odpowiedź na wniosek,

- odwołanie,

- zażalenie,

- sprzeciw,

- zarzuty,

- skarga,

- apelacja,

- skarga kasacyjna,

- wniosek o wznowienie postępowania,

- skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • testament,
 • dziedziczenie ustawowe i testamentowe,
 • wydziedziczenie,
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia,
 • zachowek,
 • dział spadku
 • rozwód,
 • separacja,
 • alimenty,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • rozdzielność majątkowa - intercyza,
 • pozbawienie, ograniczenie, przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • przysposobienie - adopcja,
 • kontakty,
 • miejsce pobytu dziecka,
 • wyrażenie przez sąd zastępczej zgody w sprawach dotyczących małoletniego dziecka,
 • ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe,
 • opieka, kuratela
 • prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników,
 • umowy o pracę,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu wynagrodzeń, urlopu, zasiłków,
 • reprezentację w sporach dotyczących odpowiedzialności majątkowej, mobbingu itd.
 • prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych (ZUS, KRUS)

Windykacja należności - reprezentacja przed sądami i organami egzekucyjnymi (w tym komornikiem), przygotowywanie projektów pism, m.in. pozwu przeciw egzekucyjnego, skargi na czynności komornika, wniosku o egzekucję należności.

 • konsultacje w zakresie prawa własności intelektualnej (prawa autorskiego o prawa własności przemysłowej),
 • prowadzenie postępowań rejestrowych lub spornych przed urzędami patentowymi,
 • prowadzenie postępowań pozasądowych, sądowych i sądowoadministracyjnych dotyczących praw własności intelektualnej,
 • prowadzenie negocjacjach oraz mediacji w sporach z zakresu własności intelektualnej,
 • prowadzenie spraw w zakresu ochrony danych osobowych i prywatności, ochrony dóbr osobistych (renomy, tajemnicy korespondencji, nienaruszalności pomieszczeń, wizerunku), dochodzenia roszczeń wynikłych z przepisów ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji.
 • obrona w postępowaniu przygotowawczym (prowadzonym przez Policję lub Prokuraturę) i sądowym (tj. przed sądem rejonowym, sądem okręgowym, sądem apelacyjnym i Sądem Najwyższym);
 • środki zapobiegawcze - w tym m.in. tymczasowe aresztowanie, dozór policji, poręczenie majątkowe (tzw. „kaucja”),
 • zabezpieczenie majątkowe,
 • wnioski o dobrowolne poddanie się karze, porozumienia karnoprocesowe,
 • wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • wnioski o odroczenie wykonania karym
 • wnioski o przerwę w karze,
 • zwracanie się do organów o wyrażenie zgody na widzenie lub kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym,
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem - pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli subsydiarnych, oskarżycieli prywatnych;
 • dochodzenie roszczeń w postępowaniu karnym z zakresu odszkodowań i zadośćuczynień,
 • przygotowywanie projektów, składanie środków odwoławczych - zażalenia, apelacji, wniosków o wznowienie postępowania, kasacji do Sądu Najwyższego,
 • wnioski o wyrażenie zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE),
 • występowanie do Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego
 • przygotowywanie projektów umów,
 • opiniowanie umów,
 • przygotowywanie aktów wewnętrznych (regulaminów, statutów, uchwał, itp.),
 • zakładanie spółek (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo - akcyjna, z o.o., akcyjna),
 • przekształcanie i likwidacja spółek,
 • prowadzenie spraw i udzielanie porad z zakresy odpowiedzialności cywilnej i karnej członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej,
 • prawo upadłościowe i naprawcze,
 • sporządzanie projektów pism i wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentacja w tym zakresie
 • sporządzanie projektów odwołań od decyzji organów administracji, skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego,
 • reprezentacja w sprawach administracyjnych przed organami administracji, wojewódzkim sądem administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym”.